گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه طراحی داخلی شهید عراقی

  • کارفرما : آقای لشکری
  • نوع قرارداد : طراحی
  • منطقه : خیابان شهید عراقی