گروه معماری پیدایش طرح نو

دفتر اداری

  • کارفرما : آقای لشگری
  • نوع قرارداد : طراحی و نظارت ، اجرا
  • منطقه : شادآباد