گروه معماری پیدایش طرح نو

پروژه سر در بیمارستان امام خمینی

    • کارفرما : بیمارستان امام خمینی
    • نوع قرارداد : طراحی
    • منطقه : بلوار کشاورز