گروه معماری پیدایش طرح نو
  • سرمایه گذاری در پروژه های مسکونی ، اداری ، تجاری
  • نوسازی و بازسازی تخصصی کلینیک های درمانی
  • مشاوره جذب سرمایه گذار و مشارکت در ساخت
  • طراحی فاز و ارائه نقشهای فاز ۱ و ۲ و نظارت در ساخت
  • ارائه برنامه فیزیکی و دفترچه مطالعات پروژه های مختلف اجرایی
  • اجرای پروژه های مختلف در قالب قراردادهای مدیریت پیمان
  • طراحی و نظارت واجرای لند اسکیپ
  • طراحی ونظارت واجرای روف گاردن